Yvonne DeKay Recital Friday & Saturday Night 2016 - JC Snapshot Photography